Neil
Neil
1
v
8
MiCzu
MiCzu
Neil : 120 | MiCzu : 100, 132, 112

Rozbicia prezentowane przez koleg? MiCzu powinny by? równie zakazane co doklejanie do bil. Sytuacja na stole po rozbiciu odbiera jak?kolwiek przyjemno?? gry w pocz?tkowym etapie frejma, dlatego prostu mecz si? "odby?", a nie faktycznie rozegra?.

S? to zagrania (rozbicia) wykonywane od bandy, ca?kowicie fair w naszej lidze i nie tylko moje. Zakazane s? za to zagrania, które na pocz?tku meczu prezentowa? Neil
doklejaj?c bezpo?rednio bia?? do czerwonych i pisz?c przy tym, ?e doskonale wie, ?e tak nie mo?na. Nie maj?c innego pomys?u na gr? i nie wiedz?c jak wyj?? z sytuacji na stole zacz?? na si?? rozbija? naruszony trójk?t czerwonych. W zawodowym snookerze takie zagrania pretenduj? do nazwy "high hopes" i maj? miejsce bardzo rzadko a ju? wykonanie takiego zagrania przy rozpocz?ciu frejma mo?e si? sko?czy? upomnieniem za niew?a?ciwe zachowanie, no có? jaka gra taka etykieta... Ale wracaj?c do naszej gry...
Neil zacz?? od pewnego momentu zaczyna? frejm od razu od rozbicia "high hopes" a przy stanie 1:7 znikn?? ze sto?u by wpisa? wynik 1:8 przez co faktycznie mecz odby? si? a nie rozegra?.