Jasiek
Jasiek
1
v
4
Brulion
Brulion
Jasiek : 136 | Brulion : 104

Obaj pope³niali¶my dzisiaj trochê b³êdów ale moja dyspozycja dnia by³a chyba jednak lepsza. Kolega tak¿e jest na nowym sprzêcie wiêc to te¿ da³o o sobie znaæ. Ogólnie mecz w mi³ej atmosferze. Dziêki i powodzenia w kolejnych spotkaniach.