Selbynho
Selbynho
2
v
5
Davo Sullivan
Davo Sullivan
Davo Sullivan : 107

Davo missed on 96 attempting 155.